La Vivenda Passiva

Què és l'estàndard PassivHaus?

El nostre estudi està acreditat oficialment amb el Certificat Passive House Designer.

Som experts en el disseny d'edificis Passius, amb un consum energètic gairebé nul.

Realitzem serveis de consultoria energètica a professionals, promotors i propietaris, sota els estàndards reconeguts internacionalment del PassivHaus institute a Darmstad, Alemanya, per tal d'obtenir el segell acreditatiu PassivHaus.
A través de les eines informàtiques de simulació de l'edifici, podem comprendre en quins punts s'acumulen les pèrdues en l'envoltant, accedint així a les solucions adequades per a minimitzar-les i compensar-les.
En tots els nostres projectes i obres apliquem els criteris per optimitzar els recursos i minimitzar els consums energètics, obtenint així importants estalvis en els costos de climatització interior.

-Una vivenda construïda amb anterioritat al 1980 pot tenir fàcilment una demanda de calefacció superior als 200 KWh/m2a
-Si esta construïda abans del 2006 la demanda pot ser >120 KWh/m2a
-Les futures vivendes hauran de tenir una demanda inferior a 15 KWh/m2a


En què consisteix l’estàndard PassivHaus?
La casa passiva està dissenyada per a gaudir d'un gran confort amb unes pèrdues energètiques mínimes i, per tant, un consum gairebé nul.

L’habitatge serà càlid a l'hivern i fresc a l’estiu.

Perfectament aïllat tèrmica i acústicament de l'exterior i garantint una gran puresa de l'aire interior, que estarà constantment renovat.
Viure en una Casa Passiva significa, per tant, pagar una desena part de la factura energètica de calefacció i refrigeració comparat amb els nostres veïns amb cases convencionals, i contribuir generosament al compromís de l’ús racional de l'energia i la conservació del nostre planeta.

Els seus principis essencials són:

1. Aïllament tèrmic.
Un bon aïllament significa la reducció directa de pèrdues de calor; és beneficiós tant a l’hivern com a l’estiu

2. Ponts tèrmics.
La capa d’aïllament ha de ser contínua i sense interrupcions, per evitar ponts tèrmics.

3. Estanqueïtat de l’envoltant.
L’envoltant ha de ser el més estanca possible, segellant totes les unions de materials de l’edifici, per a garantir que no es produeixin pèrdues no desitjades de calor i fred.

4. Finestres d’alta qualitat.
La fusteria és l’element més dèbil de l'envoltant. Tenen una doble funció: reduir el flux tèrmic al màxim i permetre guanys solars, sobretot a l’hivern. Han de ser d’una qualitat molt alta per a garantir el màxim grau de confort

5. Ventilació mecànica.
Cada hora es renova aproximadament un terç del volum d’aire dels espais (segons la norma EN 15251).
La ventilació mecànica permet la recuperació del 75% de calor (o fred) de l'aire renovat.

Aquesta quantitat d’energia recuperada és suficient per a poder prescindir d’un sistema convencional de calefacció. Per a la climatització de la resta de l’edifici seria suficient fer servir sistemes senzills per aportar el diferencial d’energia per a la temperatura de confort.

Avantatges de l’edifici Passiu en el clima mediterrani:

-La casa passiva té un consum molt baix d’energia per a calefacció i refrigeració.
-Comparat amb la normativa actual vigent a Espanya, es podria assolir una millora mitjana del 60% respecte el consum estàndard, aconseguint la millor classificació energètica possible: classe A.

Per això és especialment rellevant aplicar aquests criteris en nous edificis i, més encara, en les intervencions sobre edificis existents (reformes i rehabilitacions) on l'estalvi potencial és major.Experiència recent
En l'últim projecte realitzat, consistent en la rehabilitació d'una vivenda unifamiliar aïllada, construïda l'any 1940 i inclosa en el catàleg d'edificis protegits municipal, a través de l'aplicació dels criteris PH hem aconseguit que la demanda energètica de calefacció hagi passat de 219.05 KWh/m2a, a 45.90 KWh/m2a.

Demanda original:Demanda final:
 

En aquest cas, i degut a intervenir en un edifici existent, la dificultat per assolir els criteris PH impedeix aconseguir el segell, però si un importantíssim estalvi.

Seguint els criteris d'alta eficiència energètica la disminució en la demanda ha estat del 80%.

La intervenció en l'envoltant ha consistit:
- la disposició d'un aïllament tèrmic de 10cm de gruix a tota l'envoltant per l'interior de l'edifici (façana, llosa en contacte amb el terreny i coberta)
-la substitució dels tancaments originals de fusta natural per uns amb ruptura de pont tèrmic (RPT) i vidre doble baix emissiu d'altes prestacions.
-equipar la vivenda amb un sistema de ventilació amb recuperador de calor d'alt rendiment, que garanteix aire net constantment renovat a l'interior sense pèrdua energètica.

Aquesta actuació sobre la vivenda amb una superfície útil de 250m2 i amb uns paràmetres de confort fixats en una temperatura mínima de 20º, ens retorna el següent estalvi en la demanda de calefacció:

173.15 KWh/m2a x 250m2 = estalvi anual estimat de 43.287,50 KWh
Amb un cost actual del gas natural aproximat de 0.05€/KWh, l'estalvi anual pot arribar a ser de 2.164,37€